вторник, 15 апреля 2008 г.

Кейинги ауладымызга не деймиз?

Хурметли уатанласларым, заманласларым, Каракалпак елинин азаматлары!

Туркия ели тарепинен шыгарылган жер шарында жайласкан турк тиллес халклар хаккында карта хам маглыуматына козим тусип, Каракалпак елин «…ен айемги жок болып баратырган турк тиллес халк» деп жазылганын корип хам ызадан хам окиништен журегим елжиреп кетти. Сонынан ойланып корсем бул гап хакыйкатка тура келер ягный жок болып баратырганымыз орынлы екен. Оз-озинен сорау тууады, не себеп, ким айыплы? Албетте, биринши гезекте озлеримиздин айыбымыз.

Асирлер бойы ата-бабаларымыз кастерлеп келген, бизлерге мийрас етип калдырган ана уатанымыз озлеримиздин немкурайлы болыуымыз аркасынан жок болыу алдында.
Мектеп программалары тарийхында каракалпак тарийхын туптен бурмалап, озбек миллетинин бир шакасы етип корсетпекши. Озбек миллети кашан пайда болган, Амир Темирдин ози озбек кауимлери менен урыс алып барып журген уакытта каракалпак миллетинин болганлыгын хазир озин озбек миллетинен деп таныушы тарийхшылар билер ме екен? Менинше «билмесе» керек.

Урп-эдети, миллети, тили бола турып ели жок миллетлер бар. Олар оз жерине ийелик етиу арманы менен жасап келмекте. Аллага шукир, ата-бабамыздын март, даужиреклилиги хам уатанына, кейинги урпакларына болган садыклыгы аркасынан бизлерге суйикли, дуньядагы ен азиз бай жерлердин бири несип етип калдырылган. Усы жерлерге озлеримиз ийелик етиу хам карызымыз хам парызымыз екенлигин умытпайык!

Не себеп оз елимизде жасай тура оз миллетимиздин жок етилиуине коз жумып турыуымыз керек?! Кейинги ауладымызга не деймиз? «Коркып жасадык, кеширерсиз» деп айтсак кандай болады, ойланып корейик.

Орта Азияда баска миллетлер менен тууыскандай жасап келмектемиз. Казак, Кыргыз, Озбек, Туркмен, Тажик еллери менен айиемнен доспыз. Лекин бизлер де сол еллердей болып оз алдымызга миллет болып жасауымызга хакымыз бар.

Болажак АЗАТ ХАМ ЕРКИН КАРАКАЛПАКСТАН ушын жасайык.

Бегисбай М.

1 комментарий:

Ernazar комментирует...

Assalawma aleykum!
Mende o'zim qaraqalpaq bolip, ha'zir Respublikadag'i awhaldi ko'rip ashinaman. O'zlerin'izdi partiya dep ja'riyalap atirg'an ekensiz, qandaydir rejelestirilgen is ha'reketlerin'iz barma? Bar bolsa internet tolqinlarinda jaylastirin', haliq tanissin olar menen.